Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

SON MƏQALƏLƏR

Milli Arxiv İdarəsinin rəis müavini H.Həsənovun ARDETSA-nın 50 illik yubileyinə həsr olunmuş "Nadir sənədlər xəzinəsi" sərlövhəli məqaləsi mətbuatda dərc olumuşdur.

Бир дювлятин тямялини, онун милли-мяняви дяйярлярини, игтисади, сосиал-мядяни, елми инкишафыны юйрянмяк цчцн мцраъият олундуьу мякан архивдир. Азярбайъанда архив гуруъулуьу йцзиллик тарихя маликдир. Архивляримиздя милли дювлят гуруъулуьу, игтисадиййатын, елмин, мядяниййятин, сосиал щяйатын ян мцхтялиф сащялярини юзцндя якс етдирян йцз минлярля сяняд бюйцк гайьы иля горунур. Беля архивляримиздян бири дя Азярбайъанда тяшяккцл тапмыш елм вя техниканын зянэин тарихиня аид надир вя гиймятли сянядлярин топланмасында, мцщафизясиндя вя дювлятин мянафейи наминя истифадя олунмасында мцстясна рола малик Азярбайъан Республикасы Дювлят Елм вя Техника Сянядляри Архивидир. Республика Елм-Техника вя Тибб Сянядляри Архиви 24 ийул 1969-ъу илдя Азярбайъан Республикасы Назирляр Советинин 338 нюмряли гярары иля йарадылмышдыр.

Məqalənin tam mətni ilə BURADAN (səh.7)  tanış ola bilərsiniz.Bugün: 225
Dünən: 392
Bu həftə: 225
Son həftə: 3415
Bu Ay: 12057
Son Ay: 15204
Bu İl: 27261
Ümumi: 298968
298968