Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

Son Xəbərlər

9 İyun Beynəlxalq Arxivçilər günü ilə bağlı Milli Arxiv İdarəsinin rəisi Ə. Rəsulovun və İdarənin rəis müavini H. Həsənovun müəllifliyi ilə “Müasir cəmiyyətin sosial-mədəni inkişafında arxivlərin rolu” adlı məqaləsi dərc olunmuşdur.

      Дювлят идарячилийиндя зянэин тяърцбяси вя сийаси узагэюрянлийи иля мцстягил Азярбайъан дювлятинин уьурлу инкишаф стратеэийасыны мцяййян едян улу юндяр Щейдяр Ялийев халгымызын милли-мяняви сярвяти олан мядяни ирсин, тарихи йаддашын горунмасында архивлярин ролуну вя ящямиййятини йцксяк гиймятляндирмиш, ону дювлят идаряетмя системинин мцщцм елементи щесаб етмишдир. Щягигятян дя, бир халгын кюкцнц, онун гурдуьу дювлятин кечмишини, бу эцнцнц вя эяляъяйини йалныз архивлярдя эюрмяк, юйрянмяк вя тядгиг етмяк мцмкцндцр. Кечмишля бу эцн арасында щяйати бир кюрпц гурмаг, дювлятин кечмишиндян эяляъяйиня узанан давамлылыьыны якс етдирмяк, миллятин варлыьыны щафизялярдя йашатмаг кими шяряфли миссийанын дашыйыъысы олан архивлярин фяалиййятинин дцзэцн тяшкили вя дяйярляндирилмяси тарихин бцтцн мярщяляляриндя дюврцн тяляби олмушдур. Архивсиз тарих, тарихсиз елм, елмсиз инкишаф вя тярягги йохдур. Архив тарихи кечмишимизля баьлы щягигятлярин юйрянилмяси вя дцзэцн елми нятиъялярин ялдя едилмяси цчцн ваъиб олан гиймятли сянядлярин сахландыьы хязиня, елми-тарихи тядгигатлар цчцн мянбяшцнаслыг базасы тяшкил едян гиймятли мянбядир. Архив щям дя щакимиййятин эцъцнц тяшкил едян бир тяшкилат олмагла, дювлятин вя фярдлярин гануни щагларынын, миллятлярарасы мцнасибятлярин горунмасына вя инкишафына хидмят едян органдыр. Архивляр сосиал, индивидуал, коллектив фяалиййят сащяляриндя йаддаш цчцн ваъиб ящямиййят дашыйыр. Бу ящямиййят щям дя архивлярин сосиал просесляря тясир етмяк имканлары иля изащ олунур. Шцбщясиз, архивин сосиал щяйатдакы ролу онун щансы тарихи дюврдя вя йахуд щансы ъямиййятдя (тоталитар вя йахуд демократик) мювъудлуьундан асылы олараг дяйишя билир. Мцасир дцнйада тарихи кечмишля баьлы вя ретроспектив сяняд материалларынын топланылыб сахландыьы институсионал гурум кими гябул едилян архивляря яввялляр йалныз мцхтялиф щцгуги сянядлярин мцщафизя олундуьу мякан кими бахылмышдыр. Яминликля дейя билярик ки, ъямиййятин тяряггисиня паралел олараг, хцсусиля сосиал фяалиййятдя информасийа-коммуникасийа васитяляриндян эениш истифадя имканлары архивлярин фяалиййят механизминя вя мащиййятиня мцсбят тясир едяъякдир. 

Bu ifadələr 9 iyun Beynəlxalq Arxivçilər Günü ilə bağlı Milli Arxiv İdarəsinin rəisi Əsgər Rəsulovun və İdarənin rəis müavini Həsən Həsənovun qələmə aldığı, "Respublika" qəzetinin 9 iyun 2019-cu il tarixli sayında (səh.5) işıq üzü görmüş məqaləsində yer almışdır.

Məqalə ilə BURADAN tanış ola bilərsiniz. 

  

 


Bugün: 160
Dünən: 324
Bu həftə: 1801
Son həftə: 2635
Bu Ay: 1152
Son Ay: 11941
Bu İl: 93280
Ümumi: 364987
364987