Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

Son Xəbərlər

9 iyun Beynəlxalq Arxivlər Günüdür - Azərbaycan arxivlərinin 100 illik inkişaf yoluna qısa nəzər


Milli Arxiv İdarəsi rəisinin müavini Həsən Həsənovun "9 iyun Beynəlxalq Arxivlər Günüdür - Azərbaycan arxivlərinin 100 illik inkişaf yoluna qısa nəzər" sərlövhəli məqaləsi "Respublika" qəzetində dərc edilmişdir. 

İнсан сивилизасийасы йарандыьы эцндян бу эцня кими чохсайлы кяшфлярин, ихтираларын шащиди олмушдур. Бу гиймятли кяшфляр, ихтиралар олмадан буэцнкц дцнйаны тясяввцр етмяк мцмкцн олмадыьы кими, инсан фяалиййятинин ян бюйцк наилиййяти олан елмин, бядии, тясвири, тарихи дцшцнъялярин йазылдыьы сяняд материаллары йаранмадан бяшяриййятин инкишафыны дцшцнмяк мцмкцн дейилдир. Бяшяриййят щяр заман бюйцк кяшфляр етмиш инсанлара борълудур. Бу кяшфляр, ихтиралар, наилиййятляр инсан сивилизасийасынын елми, мядяни, тарихи ирсидир вя сивилизасийанын тякамцлцнц тямин едян ясас васитядир. Бу мядяни, тарихи ирси горуйуб сахламаг цчцн инсанлар дцшцняряк архивляри йаратмышдыр. Бу эцн архивляримиздя тякъя елми, мядяни тарихи абидяляр горунмур, щям дя дювлят щакимиййяти органларынын, мцхтялиф идаря, мцяссися вя тяшкилатларын архив сянядляри мцщафизя едилир. Архивляр тякъя тарихля ялагяли материалларын юйрянилмясиндя дейил, щям дя мцяййян груп инсанларын сосиал марагларынын тямин едилмясиндя явязсиз тарихи мянбяйя чеврилир.

Məqalə ilə daha yaxından BURADAN tanış ola bilərsiniz (səh: 6):    

 

 

                                                                              


Bugün: 89
Dünən: 324
Bu həftə: 1730
Son həftə: 2635
Bu Ay: 1081
Son Ay: 11941
Bu İl: 93209
Ümumi: 364916
364916