Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

Son Xəbərlər

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi çərçivəsində Dövlət Arxivləri tədbirlərini davam etdirir.

               Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin direktoru Emin Sərdarovun "Fətəli xan Xoyski" sərlövhəli məqaləsi Respublika qəzetində dərc edilmişdir. 
          Aзярбайъан халгы юз азадлыьы уьрунда амансыз, заман-заман давам едян мцъадилядян чякинмяйян шящидляриля, газиляриля суверен дювлят гуран, бунунла да гядимдян-буэцня юзцнц иззятля йашадан шяряфли тарихя вя янян. яйя малик халгдыр. ХЫХ ясрин яввялляриндя бейнялхалг шяраитдян асылы олараг, суверенлийини итирян халгымыз ХХ ясрдя ики дяфя дювлят мцстягиллийини бярпа етмишдир. Щямин фактын юзц халгымызын ясарятля барышмадыьынын, мцбариз вя эцълц ирадя сащиби олдуьунун тясдигидир.
        Бу тарихи йарадан, Азярбайъан халгынын мцбаризлийини вя азадлыг мцъащиди олдуьуну дцнйайа сцбут едян ися онун вятянсевяр, гялби Вятянин азадлыьы ешги иля чырпынан ювладларыдыр. Бу азадлыгсевяр, щяйатыны, бцтцн варлыьыны юз халгына, вятяниня щяср едян мцъащидлярдян бири дя Фятяли хан Хойскидир. О, ХХ ясрин яввялляриндя - 1918-ъи илин 28 майында дцнйа дювлятляри сырасына юз имзасыны йазмыш, Шяргин, щям дя дцнйа тарихиндя чох мцщцм ислащатлара наил олмуш, демократик тясисатлар йаратмыш, гадынлара сечки щцгугу вермиш мцстягил Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин илк баш назири олмушдур. Беляликля, АХЪ дцнйа тарихиндя бяшяри дяйярлярля фяалиййят сящифяси ачмышдыр.
            Məqalə ilə daha yaxından BURADAN tanış ola bilərsiniz (səhifə 6).

Bugün: 190
Dünən: 516
Bu həftə: 1241
Son həftə: 3131
Bu Ay: 6476
Son Ay: 8848
Bu İl: 74275
Ümumi: 76037
76037