Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

Son Xəbərlər

Dövlət Tarix Arxivinin direktoru A. Qasımlının ictimai xadim Bəndalı Hüseynova həsr olunmuş "Nəsillərə nümunə" sərlövhəli məqaləsi mətbuatda dərc edilmişdir.

Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатында хцсуси рол ойнамыш, баъарыьы вя интеллектуал сявиййяси иля диггят мяркязиндя дурмуш эюркямли иътимаи хадим Бяндалы Ябдцлщцсейн оьлу Мещдийев яслян Бакынын Тцркан кяндиндяндир. Сонралар атасы Ябдцлщцсейн киши Кешляйя кючмцш, Сякиня адлы бир гызла щяйат гурмуш вя онларын бу издиваъдан ики оьлан ювлады дцнйайа эялмишдир.

Məqalənin tam mətni ilə BURADAN (səh. 6) tanış ola bilərsiniz. 


Bugün: 152
Dünən: 324
Bu həftə: 1793
Son həftə: 2635
Bu Ay: 1144
Son Ay: 11941
Bu İl: 93272
Ümumi: 364979
364979