Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

Son Xəbərlər

MAİ-nin rəisi Ə.Rəsulov və rəis müavini H.Həsənovun həmmüəllifi olduqları "Ölkədə aparılan irimiqyaslı sosial-siyasi islahatlar, yüksəliş və inkişaf arxiv işi sahəsində də özünü göstərir" sərlövhəli məqalə mətbuatda dərc olunmuşdur

Milli Arxiv İdarəsinin rəisi Əsgər Rəsulov və İdarənin rəis müavini Həsən Həsənovun həmmüəllifi olduqları və Azərbaycanda arxiv qurucuıuğunun 100 illiyinə həsr olunmuş "Ölkədə aparılan irimiqyaslı sosial-siyasi islahatlar, yüksəliş və inkişaf arxiv işi sahəsində də özünü göstərir" sərlövhəli məqalə Respublika qəzetinin 27 noyabr 2000-ci il tarixli sayında dərc olunmuşdur.

“Тарих йохдур - биографийалар вар вя тарихи йарадан шяхсиййятлярдир”, - дейянляр халгларын вя дювлятлярин инкишафы йолунда лидер амилинин щялледиъи ролуну тясдиг едирляр. Щягигятян дя, юлкясинин сащиб олдуьу ресурслары милли мягсядляря вя халгын рифащына йюнялдян, халгы юз архасынъа апармаьы баъаран, дювлятинин дцнйа тарихинин сийаси сящнясиндя юзцнямяхсус йер тутмасыны тямин едян, “миллятинин имзасыны имзалар ичиндя” эюрмяк истяйян лидерляр тарихи йарадан шяхсиййятляр кими йаддашлара ябяди щякк олунурлар. Азярбайъан халгы да тарихин мцхтялиф мярщяляляриндя юз дяйярли шяхсиййятляри иля фяхр етмиш, гцрур дуймуш, онларын йаратдыглары вя мирас гойдуглары ирси ещтирамла горуйараг йашатмышлар. Азярбайъанда бцтцн сащялярдя олдуьу кими, архив гуруъулуьунун инкишафы тарихиндя дя милли стратеэийанын мцяййянляшдирилмяси вя уьурлу шякилдя щяйата кечирилмяси ики дащи шяхсиййятин - улу юндяр Щейдяр Ялийевин вя онун лайигли давамчысы, Мцзяффяр Али Баш Командан, Президент Илщам Ялийевин ады иля баьлыдыр.

Азярбайъан тарихинин сон 50 илдян артыг бир дюврц мцасир Азярбайъан дювлятинин гуруъусу вя мемары Щейдяр Ялийевин ады иля гоша чякилир. Цмуммилли лидер тарихи просесляря тясир эюстярмяк эцъцня гадир дащи шяхсиййят кими халгы вя дювляти цчцн мисилсиз ишляр эюрмцшдцр. Онун елмин, игтисадиййатын, тящсилин, сящиййянин, мядяниййятин инкишафы иля баьлы фяалиййяти юлкямизя рящбярлик етдийи щяр ики дюврдя юз бящрясини вермиш, Азярбайъан халгынын рифащына вя дювлятчилийинин мющкямлянмясиня хидмят етмишдир. Щейдяр Ялийев мцстягил Азярбайъан дювлятинин варлыьына, онун дайаныглы инкишафына, дювлятчилийимизин мющкямлянмясиня, ярази бцтювлцйцмцзцн вя милли тящлцкясизлийимизин тяминатына хидмят едян щцгуги, игтисади, сийаси ислащатларын мцяллифи олмушдур.

Məqalənin tam mətni ilə BURADAN tanış ola bilərsiniz (səh 5)

 


Bugün: 200
Dünən: 494
Bu həftə: 694
Son həftə: 3192
Bu Ay: 7437
Son Ay: 12682
Bu İl: 7437
Ümumi: 434316
434316