Azərbaycan Respublikasının

Milli Arxiv İdarəsi

Arxiv işlərinə gərək çox ciddi fikir verək.
Bir tərəfdən ona görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks etdirən
yeganə mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tariximizi təhrif
edənlərin qarşısını almaq üçün çox mühüm amildir.

Son Xəbərlər

Milli Arxiv İdarəsi rəisinin müavini H.Həsənovun Beynəlxalq Arxivlər Gününə həsr olunmuş "Arxiv sənədləri və tarixi həqiqətlər" sərlövhəli məqaləsi mətbuatda dərc olunmuşdur

       Архив щягигяти юйрянмяк истяйянляр цчцн явязсиз мякан, тякраролунмаз сяняд мябядидир. Дювлятин вя миллятин инкишаф йолу, онун хцсусиййятляри барядя щягигятляр бурада горунур вя юйрянилир. Бу сябябдян, баш верян вя вермякдя олан щадисяляр архивляря хцсуси диггят эюстярилмясини шяртляндирир. Дцнйанын али щуманитар тяшкилаты олан УНЕСЪО-нун няздиндя фяалиййят эюстярян Бейнялхалг Архив Шурасы Баш Ассамблейасынын 2007-ъи илдя Канадада кечирдийи иъласында 9 Ийун - Бейнялхалг Архивляр Эцнцнцн тясис едилмяси барядя Гярары, архивин ъямиййят цчцн юнямини бир даща ифадя едир. Бу тарихи гярар тякъя архивчиляр цчцн дейил, щям дя дцнйада бу сащядя эюрцлян ишлярин, гябул едилян гярарларын, проблемлярин мцзакиряси, щабеля архивлярдя сахланылан ретроспектив информасийанын даща актуал вя ъямиййятин сосиал тялябатына уйьун щиссясинин эениш иътимаиййятя чатдырылмасы бахымындан ящямиййят кясб едир. Республикамызын дювлят архив хидмяти тяшкилатлары да бу яламятдар эцнц мцхтялиф мязмунлу мядяни-маарифчилик тядбирляри кечирмякля гейд едир, халгын мядяни тарихи ирсинин горунмасында, юйрянилмясиндя мцщцм ролу олан архив сянядляри вя архивляр барядя мялуматвериъи верилишляр, сярэиляр, мягаляляр, елми-публисистик китаблар, сяняд топлулары, филм-сцжетляр щазырлайараг юлкя иътимаиййятини мялуматландырырлар.

Məqalə ilə daha yaxindan BURADAN tanış ola bilərsiniz: (səh: 6)

 

 

 


Bugün: 597
Dünən: 412
Bu həftə: 597
Son həftə: 4263
Bu Ay: 9720
Son Ay: 20062
Bu İl: 9720
Ümumi: 667403
667403